AktualnościŻyczenia wielkanocne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kroczycach życzy mieszkańcom
oraz ich rodzinom Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

W trosce o Was, Wasze rodziny, bliskich oraz znajomych- Zostańcie w domu


Pomoc żywnościowa

 

W dniu 02.04.2020r. Bank Żywności w Częstochowie dostarczył 2 358 kg żywności dla mieszkańców Gminy Kroczyce. Z paczek, które przygotowali pracownicy Ośrodka skorzystało 189 osób.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w trudnym dla nas wszystkich czasie druhom OSP z Pradeł,  Kroczyc, Siamoszyc oraz Sołtysom i Radnym Gminy Kroczyce w dostarczeniu paczek do miejsc zamieszkania osób potrzebujących.

Dzięki dobrej współpracy pomoc dotarła do wszystkich w ciągu kilku godzin.APEL DO MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach prosi o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających na terenie gminy Kroczyce, które mogą być zarażone wirusem COVID-19 oraz o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które mają problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Informacje prosimy przekazywać drogą telefoniczną nr tel. 34 3152150-5 wew.27


INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa, biorąc pod uwagę zagrożenie jakie niesie za sobą oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kroczyce, prosimy o składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. W sprawach pilnych, które wymagają bezpośredniego załatwienia sprawy w tut. ośrodku prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia toku postępowania.
Kontakt telefoniczny 34/3152150-5
e-mail gops@kroczyce.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2019 będzie  wydawana żywność przy budynku Urzędu Gminy w Kroczycach w godzinach od
800– 1500  przez 2 kolejne dni w następujących miesiącach:

23  styczeń
10  luty
3  marzec
2  kwiecień
7  maj

W trakcie realizacji Programu będą realizowane warsztaty edukacyjne w budynku Domu Kultury w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 11 o których poinformujemy w późniejszym terminie.


Kroczyce, dnia 30.12.2019 r.

WYNIKI KONKURSU

Dot. złożenia oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.

Informujemy że do realizacji ww. zadania zostało wybrane: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ul. Bolesławska 23,23-310 Klucze.


Informacja o dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2019  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 5 grudnia 2019r. r. dzień 27 grudnia 2019 roku  – został ustalony jako dzień wolny od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi 14 grudnia 2019 r.(sobota) w godz. od 730  do 1530

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                       Kroczyce, dnia 03.12.2019r.

ul. Batalionów Chłopskich 29,

42-425 Kroczyce

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

zzakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych

 oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osóbbezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionymw formieschroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnegoubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507 ), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocyspołecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Wymaganianiezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiotrealizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu dozamawiającego. Listy wysłane przed datą końcową składania ofert, które wpłynęły dozamawiającego po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriumceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kroczycach do dnia 24grudnia 2019r. do godz. 13.00

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 30.12.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kroczycach

Gabriela Lech

 


INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że od dnia 09.12.2019r. w pokoju nr  5 rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2019

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 056,00 zł na osobę w rodzinie
 • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność (ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę), bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
 • osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury.

 Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca stycznia 2020r. i będzie realizowana do maja 2020r.
Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.


POMOC BEZDOMNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu.

W związku ze zbliżającą się zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur.

Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc, prosimy zatem o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów w tym zakresie.

Telefony alarmowe i interwencyjne:

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego – telefon całodobowy 987

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach: (34) 3152-150 do 5 wew. 44, e-mail: gops@kroczyce.pl

 Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 2, 5,6,7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508z późn. zm.), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 05.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiot realizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu do zamawiającego. Oferty które wpłynęły do zamawiającego po terminie składania nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Z TERENU GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriumceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach do dnia 02 września 2019r. do godz. 15.30

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 03.09.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzjaowynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

                                                                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Kroczycach

                                                                                      Gabriela Lech

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

Kroczyce, dnia 12.08.2019r.


PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

  Znalezione obrazy dla zapytania banki zywnosci Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz pomocy najbardziej

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z terenu województwa śląskiego, w powiecie Zawierciańskim, gminie Kroczyce przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 246 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego, powiecie Zawierciańskim, gminie Kroczyce.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 10 624,16 ton żywności,

– 1 093 paczek żywnościowych.

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 40 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  20 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 20 uczestników


Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych

 oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędne go ubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 2, 5,6,7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508z późn. zm.), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 26.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiot realizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu do zamawiającego. Listy wysłane przed datą końcową składania ofert, które wpłynęły do zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach do dnia 21 lutego 2019r. do godz. 15.30

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 22.02.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kroczycach

    Gabriela Lech

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

 

Kroczyce, dnia 31.01.2019 r.


TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W 2019 ROKU.

 

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018:

8 styczeń 2019r.

6 luty 2019r.

13 marzec 2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania logo banku zywnosci]

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo rodziny


KARTA DUŻEJ RODZINY – ZMIANY

 

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogły się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18. roku życia lub 25. roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach.


POMOC BEZDOMNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu.

W związku ze zbliżającą się zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur.

Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc, prosimy zatem o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów w tym zakresie.

Telefony alarmowe i interwencyjne:

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego – telefon całodobowy 987

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach: (34) 3152-150 do 5 wew. 44, e-mail: gops@kroczyce.pl

 

Znalezione obrazy dla zapytania POMOC BEZDOMNYM NUMERY ALARMOWE VSLASK


 

 

Informacja o dniu wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2018  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 3 grudnia 2018r. r.

dzień 24 grudnia 2018 roku  (Wigilia Bożego Narodzenia) – został ustalony jako dzień wolny od pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi

15 grudnia 2018 r.(sobota) w godz. od 730  do 1530


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


 


PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 255 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 14.101,75 ton żywności;

– 1260  paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 19 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących o tematyce
 • Ekonomicznej
 • Żywieniowej
 • Niemarnowania żywności


Nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018r. można składać wnioski w wersji elektronicznej o świadczenie wychowawcze tzw. 500 plus.

Wnioski składane w formie tradycyjnej, papierowej przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2018r.

Zachęcamy do składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną, co znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie postępowań.

Świadczenia rodzinne:
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Fundusz alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)


Program „Dobry stary” w Gminie Kroczyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach jako jednostka organizacyjna Gminy Kroczyce prowadzi pilotażowy program „Dobry start”. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami programu w naszej gminie.

Co to jest program „Dobry start”?

Program „Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Do złożenia wniosku uprawnieni są rodzice dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Gdzie, jak i kiedy składamy wniosek?

Wniosek online można składać od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

W przypadku wniosków tradycyjnych (papierowych), można je składać od 1 sierpnia 2018 r.osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29,42-425 Kroczyce ( w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni powszednie) lub drogą pocztową (również na powyższy adres). Wzór wniosku jest dostępny w formie papierowej w siedzibie GOPS.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W programie „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry start”.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.


 


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2017r.będzie  prowadzony:

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA
I NIEMARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI.

Spotkanie odbędzie się w budynku Domu Kultury w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 11

w  dniu 24.11.2017r.  o godzinie 10:00

Trwa wydawanie żywności.

Terminy wydawania  w  godzinach od  8-15

 1. 6 – 8 listopad  2017
 2.  4 – 6 grudzień 2017
 3. 1618  styczeń 2018
 4.  6- 8 luty 2018r.
 5.  6-8 marzec 2018

 ….

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje,

że od dnia 25.08.2017r. w pokoju nr  5 rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2017r.

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 028,00 zł na osobę w rodzinie
 • 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność ( ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę) , bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
 • Osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury.

Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca listopada 2017r.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

1. Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Wnioski o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami na kolejny okres można składać:

• elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP),

• papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Dzień 1 sierpnia 2017 r. to także data początku składania wniosków o:

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

• zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wszystkie sprawy związane z w/w świadczeniami będą załatwiane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, w pokoju nr 6 :

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać świadczenie?

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1, który:  posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000 zł

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016r. będą wydawane paczki żywnościowe.

Skierowania będą wydawane od 3 października 2016r w pokoju nr 5

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

· 771 zł na osobę w rodzinie
· 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezdomność, wielodzietność .

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane udokumentować dochody :

osoby pracującej zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać z renty/emerytury. Natomiast niepełnosprawne powinny okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Paczki żywnościowe będą wydawane w miesiącach:

X – 12.10.2016r. od godz. 8:30
XI – 10.11.2016r. od godz. 11:00
XII -09.12.2016r. od godz. 11:00

Żywność będzie wydawana przez 3 kolejne dni w godz. od 8:00 do 15:00
Poniżej został umieszczony link do krótkiego filmu informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Informacja

Informujemy, że został ustalony wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach od dnia 7.03.2016r.

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. (nie wcześniej).

Każdy kto złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia – wnioski więc można składać w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia programu, bez utraty kwoty świadczenia należnej od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Wnioski będzie można składać także po 1 lipca, ale wówczas świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Informacja

Od 1 stycznia 2016 roku weszło w życie nowe świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało w wysokości 1000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka przez rok (52 tygodnie), a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

„złotówka za złotówkę”

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca zasadę „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z ustawą rodziny, które przekroczą próg dochodowy tj. 674 zł lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 764 zł nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać – pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia te będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują.

 

500 plus – uwaga na próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.

W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi 500 złotych na dziecko wraz z możliwością pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w gminie.

 

 

Brak możliwości komentowania