Aktualności

Kroczyce, dnia 07.09.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy art. 2 pkt 1 ust. 1  z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 22 września 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS


Ogłoszenie o naborze Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Gmina Kroczyce w 2022r. przystąpiła do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” również w tym roku Gmina postanowiła złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Kościuszki 29 – osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu (34) 333 74 33   do dnia 11 września 2023 roku.

Kroczyce, dnia 31.08.2023r.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebującychwynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, iż  w 2023r. przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  maj2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Częstochowiedo Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województw: śląskim,która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód
  1. do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY   4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

4_POPŻ21Plus_25.05.2023_Infografika podrogramu na stronę internetową

 


Kroczyce, dnia 30 maj 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy art. 2 pkt 1 ust. 1  z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS


                   
Uprzejmie informujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przystąpił do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023r. Przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania to 108 507,60 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczyć będą osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego zgodnie z zakresem podmiotowym i przedmiotowym programu „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Kroczyce, dnia 16.02.2023r.


Nabór beneficjentów do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 01.02.2023
Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach po raz pierwszy będzie realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w związku z tym ogłaszamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.​

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Kościuszki 29  do dnia 20 lutego 2023r.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Kartę zgłoszenia do programu można pobrać tutaj
Kartę zakresu czynności można pobrać tutaj


 Kroczyce, dnia 20 grudzień 2022 r

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 20 grudnia 2022 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  23 grudnia 2022r. (piątek) będzie czynny w godzinach 7.30 – 14.00.


Kroczyce, dnia 16 grudzień 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy art. 2 pkt 1 ust. 1  z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS


Kroczyce, dnia 01 grudnia 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS


Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Podmiotami, które są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie są  jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że Gmina Kroczyce zamierza przystąpić do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  • stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

O zakwalifikowaniu do udziału w programie będzie decydować sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Planowany czas realizacji programu: od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Kościuszki 29 – osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu (34) 333 74 33, do dnia 8 listopada 2022 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

DODATKI  DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W dniu 20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem.

Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wynosi on:

 • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach (dotyczy wnioskodawców  zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce) i będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Nowy dodatek dostaną tylko ci, którzy do 11 sierpnia zgłosili piec na pelet, olej czy gaz LPG do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem uzyskania dodatku jestwpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje się bez konieczności wydania decyzji. Zostanie wysłana tylko informacja o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Z nowego dodatku  nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy


Informacja o Dodatku Węglowym

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

W Gminie Kroczyce realizatorem zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach.
Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest zasilane paliwami stałymi tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przyznanie dodatku węglowego następuje poprzez wydanie informacji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostaje wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego informację można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać tutaj


Kroczyce, dnia 05 lipca 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy art. 2 pkt 1 ust. 1  z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 sierpnia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 19 lipca 2022r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS


Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy [art. 31 specustawy]

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To rodzaj jednorazowego zasiłku. Jest przeznaczony na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu beneficjenta świadczenia.

Przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy, przetwarza dane osób podane we wniosku o przyznanie świadczenia.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Częstochowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20

 

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.    warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.    programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.    warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

5.    inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

1.      dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

2.      współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

3.      oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

4.      kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 


#SolidarnizUkrainą#NieDlaWojny??

Łóżka polowe, materace, karimaty, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki – chcemy być przygotowani na pomoc doraźną dla 50 uchodźców z Ukrainy. Jeśli dysponujecie Państwo wymienionymi rzeczami prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Kroczyce lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Prosimy o wstrzymanie się z przywożeniem rzeczy, a jedynie o kontakt z nami! W razie potrzeby wskażemy Państwu miejsce docelowej dostawy❗


#SolidarnizUkrainą #NieDlaWojny

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kroczyce,

w obliczu niewyobrażalnej tragedii, w jakiej znalazły się ukraińskie rodziny, chcemy włączyć się w pomoc i wsparcie dla nich. Jesteśmy w kontakcie ze służbami Wojewody i być może już niebawem więcej obywateli Ukrainy znajdzie u nas schronienie.

Ogłaszamy zbiórkę artykułów spożywczych (które nie psują się szybko, jedzenie wysokoenergetyczne), wody, środków pielęgnacyjnych i higienicznych oraz środków opatrunkowych, ubrań, kocy, kocy termicznych, śpiworów, mat do spania, ręczników, poduszek, artykułów dla dzieci (pieluszek, chusteczek nawilżających, ubranek, mleka w proszku dla dzieci, kaszek itp.), podstawowych leków na grypę i przeziębienie.

Wszystko to można przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30.

Ponadto zbiórki organizowane są w kroczyckich parafiach we współpracy ze szkołami oraz OSP.

– w Kroczycach codziennie od 16.00 do 18.00 przy sklepach Wafelek oraz Delikatesy,

– w Pradłach od 8.00-15.00 zbiórka w Szkole Podstawowej w Pradłach, od 17.00-18.00 remiza OSP w Pradłach.

O kolejnych miejscach zbiórki i inicjatywach będziemy Państwa na bieżąco informować. Liczymy też na informacje zwrotne do nas!

Wszystkie informacje, które są potrzebne osobom przyjeżdżającym zza wschodniej granicy, znajdują się pod linkiem: https://bit.ly/3M0VCwX

Przygotowano specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy: 48 47 721 75 75.

Gdyby ktoś z Państwa przyjął uchodźców i potrzebował wparcia, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Kroczyce lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Kroczyce

Stefan Pantak


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do GOPS Kroczyce w celu wydania skierowania i zakwalifikowania do odbioru żywności.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ:

1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
(tj. 600 zł)

Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.


DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy to świadczenie , które ma stanowić wsparcie w pokryciu części kosztów energii elektrycznej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00zł
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00zł na osobę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to , że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00zł , dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób .

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest :

 • kocioł na paliwo stałe
 • kominek
 • koza
 • ogrzewacz powietrza
 • trzon kuchenny
 • piecokuchnia
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy na paliwo stałe , zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wynosi rocznie:

-500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

-750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

-1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób .

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba , dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy , który złoży wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznawane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022r. będą wypłacane w 2 równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby , które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie.Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


INFORMACJA

Od 1 stycznia 2022r. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Rodzinne Kapitał Opiekuńczy (RKO) otrzyma rodzic na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze 500+ : od stycznia 2022r. mogą składać wnioski rodzice, którzy nie pobierali dotychczas świadczenia (głównie na nowo narodzone dzieci). Od 1 lutego 2022r. do 31 maja 2022r. mogą składać wnioski pozostali rodzice jako kontynuację pobierania świadczenia na kolejny okres oo 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.

Pracownicy ZUS zapraszają do mobilnego punktu, w którym pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz w wysłaniu wniosku. Na spotkanie należy zabrać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.

Wnioski o świadczenia można składać tylko elektronicznie i wypłacane będą tylko i wyłącznie na konto bankowe.


Kroczyce, dnia 03 grudnia 2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi:  od dnia 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS

Informacja o wyborze oferty


DOBRY START od 1 lipca 2021 r w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, informuje, że od dnia 01 lipca 2021 roku nie będzie realizował świadczenia „Dobry Start” (300+).

 

Od 1 lipca 2021 roku organem właściwym do składania wniosków i wypłaty świadczeń „Dobry Start”, będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków na świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2021/2022, będzie odbywać się drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez:

– portal PUE ZUS

– portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

– bankowość elektroniczną

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1092

Przydatne strony:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl/

– portal ZUS PUE – www.zus.pl/pue

– portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line


 KOMUNIKAT

Nie zwlekaj, spisz się już dziś!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021r.

Pamiętaj!

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Osoba objęta spisem ma obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Nie masz warunków technicznych do samopisu?

Od 1 kwietnia 2021 r. na czas trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Urzędzie Gminy w Kroczycach funkcjonuje wydzielone komputerowe stanowisko do realizacji samospisu internetowego. Możesz z niego skorzystać po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu pod numerem telefonu: 511 170 321/ 34 315 21 50do5 w.34

Możesz również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach rozpoczął dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniu 07.04.2021 r. dla 64 rodzin zostały wydane 103 paczki – łącznie 1 258,66 kg żywności.


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu funkcjonuje od 1 marca 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/417/18 z dniem 25 stycznia 2018r. Rady Powiatu Zawierciańskiego. Ośrodek realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adres:
ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

Czynny:
poniedziałek: 7.00 – 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00 – 14.00

Pomoc psychologiczna udzielana jest także w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30 i środy w godz. 16.00 – 19.00 oraz co drugi piątek miesiąca w godz. 15.30 – 18.30, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Radca prawny przyjmuje we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00 i udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz z zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Telefon: 32 67 107 48;  całodobowy – 603 672 399
E-mail: oik@pcpr.zawiercie.powiat.pl

W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy nr telefonu jest udostępniony dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej:
512 841 404

Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego mgr Jadwiga Miśkiewicz, tel. 512 841 404

Zasięg działań: powiat zawierciański

Zakres usług:

 • pomoc psychologiczna, w tym psychoterapia kryzysu,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc prawna,
 • działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia, w tym w środowisku,
 • Mieszkanie Hostelowe – miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc:

 • przemoc domowa,
 • nadużycia seksualne,
 • przeżycia traumatyczne,
 • zagrożenie samobójstwem,
 • konflikty rodzinne,
 • problemy wychowawcze,
 • zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy,
 • kryzysy rozwojowe,
 • utraty okołoporodowe,
 • inne sytuacje kryzysowe.

Udzielana pomoc przez Ośrodek jest bezpłatna

 

Bezpłatne, całodobowe telefoniczne wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 70 2222

www.liniawsparcia.pl
Fundacja ITAKA

Całodobowa pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie

800 120 002

www.niebieskalinia.pl
„Niebieska Linia”


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].


Nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, informuje o możliwości składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

•    elektronicznie od dnia 1 lutego 2021 r. oraz
•    papierowo od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w lutym i w marcu wnioski papierowe nie będą przyjmowane)

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustala się od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenia wychowawcze składa się w Urzędzie Gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Na terenie Gminy Kroczyce obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 


INFORMACJA

 

Od dnia 01.02.2020r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach przy ul. T. Kościuszki 29 rozpocznie się wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2020

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 161,60 zł na osobę w rodzinie
 • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność ( ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę), bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
 • osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury.

 

Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca marca 2021r.
Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.

 


Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, iż z dniem 01.02.2021 r. następuje zmiana siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Kościuszki 29
42-425 Kroczyce

Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.

Telefon kontaktowy – 34 333 74 33

 


Myśliwska Paczka zawitała do Gminy Kroczyce

„Myśliwska Paczka” to świąteczna akcja niesienia pomocy osobom potrzebującym. Zaangażowani są w nią jak co roku myśliwi rejonu zawierciańskiego, do którego zalicza się 18 kół łowieckich z różnych gmin (m.in. Siewierz, Mierzęcice, Poręba, Zawiercie, Włodowice, Myszków, Łazy, Ogrodzieniec, Kroczyce, Szczekociny, Pilica, Żarnowiec). W tym roku do przedświątecznych działań przyłączyło się ok. 530 myśliwych.

Koordynatorem akcji jest Łowczy Rejonowy rejonu zawierciańskiego – Pani Olga Oleksiak. Myśliwi nie są obojętni na potrzeby sąsiadów i po raz kolejny pomagają lokalnym społecznościom. Ideą akcji jest, aby ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia był czasem radości i spokoju nawet
w tak trudnym okresie, jaki obecnie przeżywamy.

W Gminie Kroczyce zostały obdarowane dwie rodziny wytypowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Boże Narodzenie to taki czas, w którym ludzie niosą innym dobroć, życzliwość i miłe słowo.

Dziękujemy członkom kół łowieckich za dobroć, zaangażowanie i dołożoną cegiełkę do przedświątecznych akcji charytatywnych. Państwa pomoc spowodowała, że nasi mieszkańcy mogli spokojnie spędzić Święta.

Kierownik GOPS Kroczyce


Kroczyce, dnia 8 grudnia 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach  ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425Kroczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kroczyce.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,

– zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1876) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: gops@kroczyce.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

 

Z poważaniem

Gabriela Lech

Kierownik GOPS

Informacja o wyborze oferty


Informacja o dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2020  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 1 grudnia 2020 r.

dzień 24 grudnia 2020 roku  – został ustalony jako dzień wolnyod pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach
w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
Życzenia wielkanocne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kroczycach życzy mieszkańcom
oraz ich rodzinom Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

W trosce o Was, Wasze rodziny, bliskich oraz znajomych- Zostańcie w domu


Pomoc żywnościowa

 

W dniu 02.04.2020r. Bank Żywności w Częstochowie dostarczył 2 358 kg żywności dla mieszkańców Gminy Kroczyce. Z paczek, które przygotowali pracownicy Ośrodka skorzystało 189 osób.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w trudnym dla nas wszystkich czasie druhom OSP z Pradeł,  Kroczyc, Siamoszyc oraz Sołtysom i Radnym Gminy Kroczyce w dostarczeniu paczek do miejsc zamieszkania osób potrzebujących.

Dzięki dobrej współpracy pomoc dotarła do wszystkich w ciągu kilku godzin.APEL DO MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach prosi o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających na terenie gminy Kroczyce, które mogą być zarażone wirusem COVID-19 oraz o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które mają problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Informacje prosimy przekazywać drogą telefoniczną nr tel. 34 3152150-5 wew.27


INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa, biorąc pod uwagę zagrożenie jakie niesie za sobą oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kroczyce, prosimy o składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. W sprawach pilnych, które wymagają bezpośredniego załatwienia sprawy w tut. ośrodku prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia toku postępowania.
Kontakt telefoniczny 34/3152150-5
e-mail gops@kroczyce.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2019 będzie  wydawana żywność przy budynku Urzędu Gminy w Kroczycach w godzinach od
800– 1500  przez 2 kolejne dni w następujących miesiącach:

23  styczeń
10  luty
3  marzec
2  kwiecień
7  maj

W trakcie realizacji Programu będą realizowane warsztaty edukacyjne w budynku Domu Kultury w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 11 o których poinformujemy w późniejszym terminie.


Kroczyce, dnia 30.12.2019 r.

WYNIKI KONKURSU

Dot. złożenia oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.

Informujemy że do realizacji ww. zadania zostało wybrane: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ul. Bolesławska 23,23-310 Klucze.


Informacja o dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2019  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 5 grudnia 2019r. r. dzień 27 grudnia 2019 roku  – został ustalony jako dzień wolny od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi 14 grudnia 2019 r.(sobota) w godz. od 730  do 1530

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                       Kroczyce, dnia 03.12.2019r.

ul. Batalionów Chłopskich 29,

42-425 Kroczyce

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

zzakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych

 oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osóbbezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionymw formieschroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnegoubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507 ), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocyspołecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Wymaganianiezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiotrealizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu dozamawiającego. Listy wysłane przed datą końcową składania ofert, które wpłynęły dozamawiającego po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriumceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kroczycach do dnia 24grudnia 2019r. do godz. 13.00

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 30.12.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kroczycach

Gabriela Lech

 


INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że od dnia 09.12.2019r. w pokoju nr  5 rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2019

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 056,00 zł na osobę w rodzinie
 • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność (ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę), bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
 • osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury.

 Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca stycznia 2020r. i będzie realizowana do maja 2020r.
Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.


POMOC BEZDOMNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu.

W związku ze zbliżającą się zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur.

Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc, prosimy zatem o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów w tym zakresie.

Telefony alarmowe i interwencyjne:

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego – telefon całodobowy 987

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach: (34) 3152-150 do 5 wew. 44, e-mail: gops@kroczyce.pl

 Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 2, 5,6,7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508z późn. zm.), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 05.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiot realizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu do zamawiającego. Oferty które wpłynęły do zamawiającego po terminie składania nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Z TERENU GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriumceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach do dnia 02 września 2019r. do godz. 15.30

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 03.09.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzjaowynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

                                                                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Kroczycach

                                                                                      Gabriela Lech

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

Kroczyce, dnia 12.08.2019r.


PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

  Znalezione obrazy dla zapytania banki zywnosci Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz pomocy najbardziej

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z terenu województwa śląskiego, w powiecie Zawierciańskim, gminie Kroczyce przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 246 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego, powiecie Zawierciańskim, gminie Kroczyce.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 10 624,16 ton żywności,

– 1 093 paczek żywnościowych.

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 40 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  20 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 20 uczestników


Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych

 oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kroczyce.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędne go ubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Kroczyce w schronisku dla osób bezdomnych, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 2, 5,6,7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508z późn. zm.), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 26.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia objęte będą osoby z wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego -liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku,noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiot realizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty:Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”.Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, e -mail: gops@kroczyce.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu do zamawiającego. Listy wysłane przed datą końcową składania ofert, które wpłynęły do zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem:”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY KROCZYCE”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach do dnia 21 lutego 2019r. do godz. 15.30

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach w dniu 22.02.2019r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach .

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach tel. 34 3152150, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kroczycach

    Gabriela Lech

Formularz ofertowy można pobrać tutaj

 

Kroczyce, dnia 31.01.2019 r.


TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W 2019 ROKU.

 

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018:

8 styczeń 2019r.

6 luty 2019r.

13 marzec 2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania logo banku zywnosci]

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo rodziny


KARTA DUŻEJ RODZINY – ZMIANY

 

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogły się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18. roku życia lub 25. roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach.


POMOC BEZDOMNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu.

W związku ze zbliżającą się zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur.

Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc, prosimy zatem o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów w tym zakresie.

Telefony alarmowe i interwencyjne:

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego – telefon całodobowy 987

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach: (34) 3152-150 do 5 wew. 44, e-mail: gops@kroczyce.pl

 

Znalezione obrazy dla zapytania POMOC BEZDOMNYM NUMERY ALARMOWE VSLASK


 

 

Informacja o dniu wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2018  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach z dnia 3 grudnia 2018r. r.

dzień 24 grudnia 2018 roku  (Wigilia Bożego Narodzenia) – został ustalony jako dzień wolny od pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi

15 grudnia 2018 r.(sobota) w godz. od 730  do 1530


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


 


PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 255 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 14.101,75 ton żywności;

– 1260  paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 19 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących o tematyce
 • Ekonomicznej
 • Żywieniowej
 • Niemarnowania żywności


Nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018r. można składać wnioski w wersji elektronicznej o świadczenie wychowawcze tzw. 500 plus.

Wnioski składane w formie tradycyjnej, papierowej przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2018r.

Zachęcamy do składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną, co znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie postępowań.

Świadczenia rodzinne:
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Fundusz alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)


Program „Dobry stary” w Gminie Kroczyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach jako jednostka organizacyjna Gminy Kroczyce prowadzi pilotażowy program „Dobry start”. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami programu w naszej gminie.

Co to jest program „Dobry start”?

Program „Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Do złożenia wniosku uprawnieni są rodzice dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Gdzie, jak i kiedy składamy wniosek?

Wniosek online można składać od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

W przypadku wniosków tradycyjnych (papierowych), można je składać od 1 sierpnia 2018 r.osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29,42-425 Kroczyce ( w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni powszednie) lub drogą pocztową (również na powyższy adres). Wzór wniosku jest dostępny w formie papierowej w siedzibie GOPS.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W programie „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry start”.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.


 


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2017r.będzie  prowadzony:

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA
I NIEMARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI.

Spotkanie odbędzie się w budynku Domu Kultury w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 11

w  dniu 24.11.2017r.  o godzinie 10:00

Trwa wydawanie żywności.

Terminy wydawania  w  godzinach od  8-15

 1. 6 – 8 listopad  2017
 2.  4 – 6 grudzień 2017
 3. 1618  styczeń 2018
 4.  6- 8 luty 2018r.
 5.  6-8 marzec 2018

 ….

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje,

że od dnia 25.08.2017r. w pokoju nr  5 rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2017r.

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 028,00 zł na osobę w rodzinie
 • 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność ( ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę) , bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
 • Osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury.

Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca listopada 2017r.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

1. Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Wnioski o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami na kolejny okres można składać:

• elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP),

• papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Dzień 1 sierpnia 2017 r. to także data początku składania wniosków o:

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

• zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wszystkie sprawy związane z w/w świadczeniami będą załatwiane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29, w pokoju nr 6 :

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać świadczenie?

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1, który:  posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000 zł

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016r. będą wydawane paczki żywnościowe.

Skierowania będą wydawane od 3 października 2016r w pokoju nr 5

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

· 771 zł na osobę w rodzinie
· 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezdomność, wielodzietność .

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane udokumentować dochody :

osoby pracującej zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.
osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać z renty/emerytury. Natomiast niepełnosprawne powinny okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Paczki żywnościowe będą wydawane w miesiącach:

X – 12.10.2016r. od godz. 8:30
XI – 10.11.2016r. od godz. 11:00
XII -09.12.2016r. od godz. 11:00

Żywność będzie wydawana przez 3 kolejne dni w godz. od 8:00 do 15:00
Poniżej został umieszczony link do krótkiego filmu informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Informacja

Informujemy, że został ustalony wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach od dnia 7.03.2016r.

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. (nie wcześniej).

Każdy kto złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia – wnioski więc można składać w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia programu, bez utraty kwoty świadczenia należnej od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Wnioski będzie można składać także po 1 lipca, ale wówczas świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Informacja

Od 1 stycznia 2016 roku weszło w życie nowe świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało w wysokości 1000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka przez rok (52 tygodnie), a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

„złotówka za złotówkę”

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca zasadę „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z ustawą rodziny, które przekroczą próg dochodowy tj. 674 zł lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 764 zł nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać – pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia te będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują.

 

500 plus – uwaga na próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.

W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi 500 złotych na dziecko wraz z możliwością pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w gminie.

 

 

Brak możliwości komentowania