Program 500+

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

  • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
  • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
  • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane :

  • już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

W sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia 500 plus. W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna w sposób wybrany przez Wnioskodawcę.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus ?

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

dziecko własne
dziecko małżonka
dziecko przysposobione (adoptowane)
dziecko znajdujące się pod opieką prawną

do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Dla kogo 500 zł na dziecko? Świadczenie będą mogli pobierać:

rodzice
jeden rodzic
opiekunowie prawni
faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

dziecko jest w związku małżeńskim
dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Kryterium dochodowe

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Jak otrzymać świadczenie (składanie wniosku, wypłata świadczeń)

Jak otrzymać świadczenie?

Wniosek o świadczenie będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko będzie zawierał:

Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

Do wniosku 500+ należy dołączyć:

Zaświadczenia/oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
Zaświadczenia/oświadczenia o innych dochodach.
Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:

wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu tj. 1 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U z 2016 roku, poz.195)

2)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Informacje o Programie 500+ dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączniki można pobrać tutaj

Brak możliwości komentowania