Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej przysługuje:

1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;

2)osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie:

Przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
– sieroctwa;
– bezdomności;
– bezrobocia;
– niepełnosprawności;
– długotrwałej lub ciężkiej choroby;
– przemocy w rodzinie;
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
– alkoholizmu lub narkomanii;

Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Formy realizacji świadczeń

Świadczenia mogą być realizowane w formie:

1)pieniężnej;

2)niepieniężnej w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych, poprzez przyznanie pomocy:

– do realizacji w sklepie;
– do realizacji w aptece;
– przyznanie opału w naturze;
– do realizacji za pośrednictwem pracownika socjalnego.

Co powoduje ograniczenie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej?

Pomoc może być ograniczona poprzez:
– zmianę wysokości przyznanego zasiłku
– gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana wysokości dochodu) lub gdy pracownik socjalny z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;

Ograniczenie wysokości, uchylenie przyznanego zasiłku, odmowa przyznania pomocy:

– gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana wysokości dochodu)
lub gdy pracownik socjalny z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;
– gdy osoba/rodzina nie współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, w tym odmawia zawarcia
kontraktu socjalnego lub nie dotrzymuje jego postanowień;
– gdy osoba uzależniona odmówi podjęcia leczenia.
– gdy osoba bezrobotna odmówi podjęcia zatrudnienia.

Rodzaje świadczeń

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE?
Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA
Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIA
Składka na ubezpieczenie nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku
– ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego, nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat);
– posiada okres ubezpieczenia (składkowy, nieskładkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn);

Ubezpieczenie zdrowotne

KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE?

– Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
– Ośrodek pomocy społecznej zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

– Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku.
– Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Zasiłek stały

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK STAŁY?
Zasiłek stały przysługuje:
– pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód,
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:
– osoba otrzymuje rentę socjalną;
– osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
– osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU STAŁEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby;
– w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:
-w przypadku uzyskania wieku emerytalnego zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz.637)
– w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony;
Zasiłek stały przyznaje się na okres: w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
– w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:
– długotrwałą chorobę;
– niepełnosprawność;
– bezrobocie;
– możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

WYSOKOŚĆ I OKRES ZASIŁKU OKRESOWEGO

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
a dochodem tej osoby;
– w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.
Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje:
– osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;
– w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie:
– zakupu żywności i środków czystości;
– wydatków na leki;
– zakupu opału;
– zakupu obuwia i bielizny;

WYSOKOŚĆ I OKRES ZASIŁKU CELOWEGO
Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.
Jest przyznawany na miesiąc, w którym wystąpiła konieczność zaspokojenia najniezbędniejszej potrzeby a w szczególnej sytuacji w okresie, którym zachodzi konieczność ponoszenia w wydatków na ten cel.

Pomoc finansowa dla dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach
Kto może otrzymać pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach?

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.), który realizowany jest w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych.
Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).
______________________________________________________________________________________________________________

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Ponadto w przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zasady Odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa uchwała nr 28/IV/2007 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Pomoc materialna

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 930)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012r., poz.712)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. z 2015r., poz. 1058)

Brak możliwości komentowania