Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z siedzibą 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, tel. 34/3152150 do 155, mail:gops@kroczyce.pl (zwany dalej: GOPS), reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail: iodogops@kroczyce.pl

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, w szczególności z:

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w tym prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”;

ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;

ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

W pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez GOPS dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Pani/Pan się ubiega.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmiotom, z którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Brak możliwości komentowania