Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2016/2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach informuje, że od dnia 1 września 2016r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Aktualnie wnioski są wydawane przez tut. ośrodek w pokoju nr 6.

Dokumenty do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Ponadto:

w przypadku gdy osoba podjęła zatrudnienie w 2015 r. lub 2016 r. należy dostarczyć umowę o pracę, (w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2015 r. lub 2016r. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej)
w przypadku gdy osoba podjęła zatrudnienie w 2016 r. należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc, (w przypadku rozpoczęcia działalności w 2016 r. oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc),
w przypadku utraty pracy w 2015 r. lub 2016 r. należy dostarczyć świadectwo pracy oraz pity 11 za 2015r.
(w przypadku wyrejestrowania działalności w 2015 r. lub w 2016 r. dokument potwierdzający wykreślenie działalności z ewidencji gospodarczej),
nakaz płatniczy za 2015r. lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa za 2015r.
Wszystkie w/w dokumenty dotyczą również pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia, które na dzień składania wniosku nie uczą się.
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych mogą przedłożyć stosowne zaświadczenia albo oświadczenia.

Ważne:

W przypadku złożonych okoliczności sprawy GOPS ma prawo domagać się innych – niż wyżej wymienione – dokumentów, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 września 2016r. Osoby, które złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2016r. nastąpi do dnia 30 listopad 2016r. Natomiast osoby, które złożą wniosek od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016r. następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się, tj. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. W takiej sytuacji zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia te będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w/w. osobom, do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub
nauki w szkole – jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016r. wynosić będzie miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od dnia 1 listopada 2016r. ulegnie również zmianie wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić będzie 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie
a) 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
b) 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosić będzie:
a) 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
b) 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

rodzice, lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6. członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z z tytułu:

urodzenia dziecka;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka;
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
rozpoczęcia roku szkolnego;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka –przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
W/w dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Powyższego przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż na okres:

24 miesięcy kalendarzowych;
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:
w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
-drugi z rodziców dziecka nie żyje;
-ojciec dziecka jest nieznany;
-powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się jeśli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -przysługuje przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
-do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
-powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W/w dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości
-80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
-100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. W/w dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się:
-w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje w wysokości 105,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.
-w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodatek przysługuje w wysokości 63,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.

Ważne!!!

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.
Wniosek składa się w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 29
pokój nr 6

Ważne:

W przypadku złożonych okoliczności sprawy GOPS ma prawo domagać się innych – niż wyżej wymienione – dokumentów, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz. U z 2015r. poz.1238)
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284)

Brak możliwości komentowania