Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadkach wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

· wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
· orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 roku życia), albo
· orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika).
· akt urodzenia dziecka (w przypadku niepełnosprawnego dziecka)
· dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika).

Podstawa prawna:

Art.16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Z 2015 r. poz. 2284)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz. U z 2015r. poz.1238)

Brak możliwości komentowania