Jednorazowa zapomoga – becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazową zapomogę tzw. „becikowe” w wysokości 1.000,00 zł przyznaje się jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Dokumenty do jednorazowej zapomogi z tytułu rodzenia dziecka:

1) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2) nakaz płatniczy za 2015r. lub zaświadczenie o wielkości gosp. rolnego za 2015r.

3) w przypadku gdy osoba podjęła zatrudnienie w 2015 r., 2016r. lub 2017 r. należy dostarczyć umowę o pracę, (w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2015r., 2016 r. lub 2017r. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej) oraz zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc, (w przypadku rozpoczęcia działalności oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc),

4)w przypadku utraty pracy w 2015r., 2016 r., lub 2017 r. należy dostarczyć świadectwo pracy oraz PIT 11 za 2015r. (w przypadku wyrejestrowania działalności w 2015r., 2016 r. lub w 2017 r. dokument potwierdzający wykreślenie działalności z ewidencji gospodarczej),

Wszystkie w/w dokumenty dotyczą również pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia, które na dzień składania wniosku nie uczą się.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych mogą przedłożyć stosowne zaświadczenia albo oświadczenia.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

  1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
  2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
  3.  zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
  4.  informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
  • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna(Dz. U z 2015r. poz.1238)
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010r. w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia pozostającego pod tą opieką
(Dz. U. z 2010r. Nr 183 poz. 1234)

Brak możliwości komentowania