Jednorazowa zapomoga – becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazową zapomogę tzw. „becikowe” w wysokości 1.000,00 zł przyznaje się jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Dokumenty do jednorazowej zapomogi z tytułu rodzenia dziecka:

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  • w przypadku gdy osoba podjęła zatrudnienie w 2018 r. lub 2019 r. należy dostarczyć umowę o pracę,
  • w przypadku gdy osoba podjęła zatrudnienie w 2019 r. należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc, (w przypadku rozpoczęcia działalności w 2019 r. oświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc),
  • w przypadku utraty pracy w 2018 r. lub 2019 r. należy dostarczyć świadectwo pracy oraz pity 11 za 2018r.Wszystkie w/w dokumenty dotyczą również pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia, które na dzień składania wniosku nie uczą się.

Wszystkie w/w dokumenty dotyczą również pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia, które na dzień składania wniosku nie uczą się.

 

 

Brak możliwości komentowania